در تصویر زیر گزارش نتیجه آزمون آزمایشگاهی را بر روی نمک صنعتی شرکت میعاد بازرگانان رازی مشاهده می‌کنید. در این آزمون که به روش آنالیز شیمیایی صورت گرفته است، آزمون‌های مختلفی برای بررسی کیفیت و مقدار خلوص نمک صورت گرفته است که در تمامی این نتایج استانداردهای لازم از آشمایشگاه معتبر اخذ شده است.

گزارش نتیجه آزمون نمک صنعتی میاد بازرگانان رازی